Lotta Haikkola

Lotta Haikkola

Postdoctoral Researcher

Doctor of Social Sciences

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Introduction

I am a posdoctoral researcher and have a PhD from the University of Helsinki. I joined the Youth Research Network after working at the University of Helsinki and the National Institute for Health and Welfare. I am also a pioneer in popularising sociological knowledge: I am the founder and editor-in-chief of the new sociologicla plaform Ilmiö. I am also the editor-in-chief of the leading Finnish journal in youth research Nuorisotutkimus.

I am a sociologist and my expertise covers young people, youth employment and unemployment, activation and workfare policies and critical studies of youth marginalizaton. Furthermore, I specialize on research on youth services. My work in these areas explores how youth and marginalization is governed in the extensive service system for young people in the margins. 

In addition, I am a specialist on the questions of childhood, youth and migration, particularly in transnational childhoods and ethnic identities and boundary-making. My work in this area looks on power relations, identity politics and the remaking of Finnishness.

I currently work in two projects: Preventing youth crime - Perspectives of the youth, the professionals, and the expenses (NuRi) and Making it – Young adults on the margins of employment, education and welfare (Margins)

My publications can be found in my profile in Google Scholar and ResearchGate

NuRi maps interventions that effectively prevent youth crime and helps young people to destitu from crime. The project is comissioned by the Governments'analysis, assessment and research activities and the aims is to provide research-based evidence for developing youth services. The project involves a systematic literature review, mapping the existing services and interventions nationwide, ethnograghic research on four municipalities with interviews with professionals and young offenders, as well as a preliminary cost-benefit-analysis.

Margins is an ethnographic study of young people living in the Metropolitan Helsinki. It explores how marginalization is created in the intersection of forma and informal work, welfare consitionality and "trainfare" and how young people survive their marginal positions. The focus is thus, at the marginsor shadows of (post)welfare state and in the neoliberal governance

 

Peer-reviewed publications

Haikkola, L (2021) Classed and gendered transitions in youth activation: the case of Finnish youth employment services, Journal of Youth Studies, 24:2, 250-266. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1715358

Haikkola, L, Määttä, M, Toiviainen, S & Uusikangas, S (2021) Työllistymistä edistävien palvelujen yhdenvertaisuus nuorten näkökulmasta. In Berg, Päivi (ed.) Palvelu pelaaa! Nuorisobarometri 2020, 111-129. https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2021/03/nuorisobarometri-2020-web.pdf

Paju, Elina, Näre, Lena, Krivonos, Daria & Haikkola, Lotta (2019) Human capitalisation in activation: Investing in the bodies, selves and skills of unemployed youth in Finland. European Journal of Cultural and Political Sociology. https://DOI:10.1080/23254823.2019.1689834

Haikkola, L (2019) Shaping activation policy at the street level: governing inactivity in youth employment services. Acta Sociologica 62 (3), 334–348. https://doi.org/10.1177/0001699318784341

Haikkola, Lotta, Näre, Lena & Lähteenmaa Jaana (2017) Tunnistamisen institutionaaliset kontekstit. Nuoret työttömät aktivointitoimenpiteissä [The institutional contexts of recognition – Young people in activation services]. Aaltonen, Sanna & Kivijärvi Antti (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 53–78.

Haikkola Lotta (2011) Making connections – Second generation children and the Transnational field of relations. Journal of Ethnic and Migration Studies 37(8), 1201–1217. https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.590925

Haikkola, Lotta (2011) Transnational and local negotiations of identity. Experiences from second generation young people in Finland. Nordic Journal of Migration Studies 1 (3), 156–165. Availble: https://goo.gl/tFt1Tq

Kullman, Kim, Strandell, Harriet & Haikkola, L. (2012) Lapsuuden muuttuvat tilat (Perspectives on Childhood in the new millenium). Näkökulmia lapsuuteen 2000-luvulla. In Strandell, H., Haikkola, L. ja Kullman, K. (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino, 9–26.

Haikkola, Lotta (2012) Monta paikkaa – Maahanmuuttajataustaiset lapset, vierailut kotimaahan ja kosmopoliittisuus (Children of immigrants, visits and cosmopolitanism). In Strandell, Harriet., Haikkola, Lotta & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino: 207–233.

Haikkola, Lotta (2010) Etnisyys, suomalaisuus ja ulkomaalaisuus toisen sukupolven luokitteluissa. In Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS, 219–238.

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Horelli, Liisa (2009) Building towards effective participation. A learning-based network approach to youth participation. In Percy-Smith, B. and Thomas, N. (toim.) A Handbook of Children’s Participation: perspectives from theory and practice. London: Routledge, 174–183.

Haikkola, L & Rissotto, A (2007): Legislation, policy and participatory structures as opportunities for children's participation? A Comparison of the Situation in Finland and Italy. Children, Youth and Environments, 17(4):319–351.

Haikkola, L, Pacilli, M. G., Horelli, L & Prezza, M (2007): Interpretations of urban child-friendliness. A study in two neighbourhoods in Helsinki and Rome. Children, Youth and EnvNuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana ironments, 17(4): 352–387.

Edited books

Myllyniemi, S & Haikkola, L (2020) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019 [Survey on young people's attitudes to work and entrepreneurship]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Opetus- ja kulttuuriminiteriö & Valtion nuorisoneuvosto. https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2019/

Kääriälä, Antti, Markus Keski-Säntti, Mikko Aaltonen, Lotta Haikkola, Tiina Huotari, Ilari Ilmakunnas, Aapo Juutinen, Tomi Kiilakoski, Marko Merikukka, Elina Pekkarinen, Shadia Rask, Tiina Ristikari, Jarmo Salo, Mika Gissler (2020) Suomi seuraavan sukupolven kasvuympäristönä: Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-582-7

Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (toim) (2014) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu

Wikström, K. & Haikkola, L. & Laatikainen, T. (toim) (2014). Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi – Tutkimus  pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista. Työpaperi 17. Helsinki: THL

Strandell, Harriet, Haikkola, Lotta. & Kullman, Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino.

Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (tom.) (2010) Maahanmuutto ja sukupolvet. Helsinki: SKS.

Ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Haikkola, Lotta (2014) Epämääräinen puhe ”syrjäytyvistä maahanmuuttajanuorista” ei auta nuoria. Gretschel, A, Paakkunainen, Kari, Souto, Anne-Mari, Suurpää, Leena (toim) Nuorisotakuun arki ja politiikka, 43–46.

Haikkola, Lotta (2014) Maahanmuuttajataustaisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on kertymässä uutta tietoa. Lapsiasiainvaltuutetun vuosikirja.

Other scientific publications

Lahtinen, J, Haikkola, L. & Kauppinen E. (2021) ”Etäkoulu oli mukavaa ja sai enemmän vapaa-aikaa, yksinäisyys oli huono puoli” - Nuorten kokemukset etäopetuksesta korona-ajan alussa. Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma69

Lahtinen, J & Haikkola L. (2021) Nuorten työvoimapalvelujen käyttö ja kokemukset palveluista korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. https://www.nuorisotutkimusseura.f/nakokulma68

Aapola-Kari, Sinikka, Haikkola, Lotta ja Lahtinen, Jenni (2021) ”Se on saanut ajattelemaan ja pannut stopin elämään” – nuorten ristiriitaiset kokemukset koronapandemian ensimmäisistä kuukausista. Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -kirjoitussarja. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma77

Haikkola, Lotta & Kauppinen Eila (2020) Nuorten korona-ajan yksinäisyys ja näkemykset koronan vaikutuksista tulevaisuuteen. Poikkeusolot kirjoitussarja 3. Saatavilla: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma66

Haikkola, Lotta & Hästbacka, Noora (2019) Nuorten rikoksiin vastataan varhaisella puuttumisella. Haaste 2/2019

Haikkola, Lotta, Hästback, Noora ja Pekkarinen Elina (toim.) (2019) Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-737-6

Haikkola, Lotta ja Saikkonen Paula (2019) Sosiaaliturvan on huomioitava nuorten elämäntilanteiden vaihtelevuus. https://blogi.thl.fi/sosiaaliturvan-on-huomioitava-nuorten-elamantilanteiden-vaihtelevuus/

Sotkasiira, Tiina, Haikkola, Lotta & Davydova-Minguet, Olga (2018) Tietolaatikko 1. Kriittinen muuttoliikejournalismi marginaalista valtavirtaan. Mari K. niemi & Topi Houni (toim.) Media & populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin. Tampere: Vastapaino, 173–176.

Haikkola, Lotta & Sotkasiira, Tiina (2017) Työvoimapalvelut työmarkkinapolkujen muokkaajina - esimerkkinä tapaustutkimukset kotouttamisen kentällä. Yhteiskuntapolitiikka 82(6), 715–721.

Haikkola. Lotta, Näre, Lena, Creutz-Sundblom, Karin & Sotkasiira, Tiina (2017) Monimuotoinen satavuotias Suomi – Muuttoliike vahvistaa hyvinvoivaa kuntaa. Tulevaisuuden kunta. Helsinki: Kuntaliitto.

Haikkola, Lotta (2014) Tutkijat yhteiskunnallisina toimijoina. Akateemista vapautta, hallinnon tukemista vai julkista riistaa? In Haikkola, L, Pyrhönen, N, Pentikäinen, M & Pauha T (toim.) Ulos kammioista! Muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimus yhteiskunnallisena vaikuttamisena. Helsinki: Etmu, 9–46

Horelli, L., Sotkasiira, T. & Haikkola, L. (2004): Nuoret uuden osallistumiskulttuurin tienraivaajina. In Paakkunainen, Kari (ed.) Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuoret kunnallisessa demokratiassa ja paikallisissa vaikuttajaryhmissä. Helsinki: Nuorisotutkimusaeura & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Suomen Kuntaliitto, 135–144.

Haikkola, Lotta (2005) Kunnon kansalaisia: nuoret, ikä ja osallistuminen. Aapola, S & Ketokivi, Kaisa (toim.) Polkuja ja poikkeamia - aikuisuutta etsimässä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 138–166.

Doctoral Thesis

Haikkola, Lotta (2012) Monipaikkainen nuoruus. Toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Sosiologian väitöskirja. The introducotry part (in Finnish) avalable) here http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7658-9-6

 

 

Editorial work

1. Editor-in-Chief Nuorisotutkimus (Finnish Journal of Youth Research) (2017-2018)

2. Member of the editoria board, (Finnish Journal of Youth Research) (2015-2016)

3. Founder, editor-in-chief and head of develoment Ilmiö - sosiologinen media kaikille (A popular sceintific platform)

4. Editor-in-Chief, Etmu-blog (currently Liikkeessä yli rajojen) (2011-2014)

Positions of trust in scientific organisations

1. Board member, Allegra Lab Helsinki (2018-)

2. Board member, (1.1.2018–30.4.2018), Finnish Youth Research Society (transferred to work at FYRS)

3. Chair (2014–2016) The Society for the Study of Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu ry

4. Vice Chair (2011, 2013), hallituksen jäsen (2009–2011), Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura Etmu ry.

5. Board member (2015–2018) Nordic Migration Research

Other positions of trust

1. Member, The steering committee of the Center for Integration at the Ministry of Employment and the Economy (2015–2017)

2. Board member, Suomen Kasper ­– Kasvatus- ja perheneuvonta ry.  (2012–2015)

3. Member, the steering group of the project Developing a site for monitoring immigrant integration in Finland, National Institute for Health and Welfare.

4. Participation as an expert member in several seminars and meetings at the Ministry of Employment and the Economy and the Ministry of Interior several times or issues regarding immigrant integration.

 

Projects